Adatkezelési tájékoztató

A pályázati felület adatkezelési tájékoztatója:

Általános Adatkezelési tájékoztató

Cookie/Süti kezelés a vizivandor.hu weboldalhoz

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő,  vagy MKKSZ)
Székhelye: 1138 Budapest, Latorca utca 2.
Nyilvántartási szám: 01-07-0000016
Adószám: 18160037-2-41
E-mail

 

 

info@mkksz.hu
Internetes elérhetősége: www.vizivandor.hu
Képviselő: Szakács Bálint ügyvezető

Az adatkezelés célja

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatja az Adatkezelő az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalának működése érdekében.

A sütik alkalmazásának célja a tartalmak személyre szabása, a közösségi funkciók biztosítása, valamint a weboldalforgalom elemzése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont szerinti akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez.

A hozzájárulást a cookie tájékoztató ablak felugrását követően, az „Elfogad” gombra történő kattintással adhatja meg.

A hozzájárulás az Adatkezelő fenti elérhetőségein bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Alkalmazott sütifajták és megőrzési idők

Az Adatkezelő az alábbi sütiket használja weboldalán:

Cookie neve Funkció Leírás Feltétlenül szükséges? Adattárolás időtartama Származás
_ga Analitikai célú süti A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. igen 2 év .vizivandor.hu
_ga_…

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a weboldalon a Süti nyilatkozatban foglalt hozzájárulását. A sütiket letörölheti, vagy blokkolhatja, de ebben az esetben a honlap nem biztos, hogy megfelelően fog működni.

A süti törlését vagy deaktiválását a böngésző beállításaiban lehet beállítani.

A süti beállításait a böngésző „Beállítások” menüjében kezelheti, további információkért lásd a böngésző „Súgó” menüjét.

A legnépszerűbb böngészők süti-beállításaival kapcsolatos információkat az alábbi linkeken is megtalálhatja:

Google Chrome

Microsoft Edge

Firefox

Safari

A sütiket az Adatkezelő nem használja arra, hogy Önt személy szerint beazonosítsa. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

Adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozók Tevékenység
ARPANET Informatikai Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft

9081 Győrújbarát, Petőfi Sándor utca 67.

Tárhelyszolgáltatás

Adattovábbítás külföldre

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik országba, illetve harmadik félnek.

Az érintett jogai és jogérvényesítés lehetőségei

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal, az Adatkezelő munkatársai a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

A helyesbítéshez való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez elfeledtetéshez való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A fenti elérhetőségeinken keresztül léphet kapcsolatba velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.

 

Adatkezelési tájékoztató Vízivándortábor – program pályázatain résztvevők részére

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), mint a www.vizivandor.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Vízivándortábor – program pályázatain résztvevőket a honlapon regisztrált felhasználók adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő

Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) (székhely: 1134 Budapest, Latorca u. 2., e-mail: info@vizivandor.hu)

2. A kezelt adatok köre

A Vízivándortábor – program pályázatain részt venni kívánó felhasználóknak a pályázati részvétel érdekében a www.vizivandor.hu honlapon személyes adataik megadásával regisztrálniuk kell.Adataik megadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak, hogy az MKKSZ személyes adataikat az MKKSZ pályázati eljárása és lebonyolítása folyamán kezelje. A honlapon történő regisztráláskor megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

Az MKKSZ kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált személy a Vízivándortábor-program pályázatain részt vehessen, a pályázatokon támogatásban részesülhessen. Adatkezelő az adatokat a 1837/2016. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a számára megállapított feladatok ellátása érdekében kezeli. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A regisztrált felhasználó által megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a pályázati eljárás lezárásáig, nyertes pályázat esetén a pályázati jogosultság vizsgálata érdekében a pályázat lebonyolítását követő 5 évig irattárában vagy elektronikus adathordozón megőrzi. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése a pályázat lebonyolítását követő év utolsó napjáig, egyéb (nem nyertes pályázat) esetben az adatkezelés időtartama a pályázati eljárás lezárásáig tart.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Vízivándortábor – program adatkezelői férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozására, tárolására a Vízivándortábor – program informatikai rendszerében kerül sor. Az adatkezelő a pályázati eljárás során benyújtott személyes adatokat, valamint az egészségi állapotra vonatkozó adatokat (különleges adatok) a pályázati eljárással, illetve a Vízivándortábor-program lebonyolításával kapcsolatban kezeli.Az adatkezelő által a személyes és különleges adatok a pályázati eljárás, valamint a Vízivándortábor-program igazolása céljából az illetékes hatóságok, illetve az ellenőrzést végző szervek, úgymint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Államkincstár felé továbbításra kerülnek.

6. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelési tájékoztató elfogadásával a regisztráló felhatalmazást ad arra, hogy az általa átadott személyes adatait az adatkezelő kezelje. Adatkezelő a regisztrált felhasználót kérésére tájékoztatja a kezelt személyes adatairól, felhasználó azoknak helyesbítését, zárolását vagy törlését kérheti. Adatkezelő a regisztrált felhasználó kérését a legrövidebb határidőn, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti vagy annak megtagadását írásban közérthető formában megindokolja. A pályázatokon nem nyert regisztrált felhasználók személyes adatait adatkezelő a pályázati eljárás lezárását követő legrövidebb határidőn belül törli. A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait a 2011. évi CXII. számú az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szabályozza, mely a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)-n olvasható.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

A regisztrált felhasználó jogainak adatkezelő általi esetleges megsértése esetén a regisztrált felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) elnökének segítségét (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.